Nếu họ khạc nhổ sau lưng bạn, điều đó có nghĩa là bạn đang đứng trước họ.

Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.