Privacy Policy

Chính sách bảo mật.

Dung3D Blog là một website cá nhân được phát triển bởi chính bản thân tôi (Lê Minh Dũng). Mỗi khi độc giả truy cập vào website của mình, địa chỉ IP cùng với tên miền tương ứng sẽ được lưu lại. Một tài khoản cookie sẽ lưu trữ dữ liệu mà máy chủ của website gửi tới trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào website của tôi, điều này giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu, mục đích, thị hiếu… của các bạn khi ghé thăm website của tôi.

Tại blog Dung3D, tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của các bạn và mức độ riêng tư của bạn. Tôi luôn luôn tôn trọng tính cách cá nhân của những thông tin bạn cung cấp và công nhận tầm quan trọng của việc bảo vệ các thông tin cá nhân bạn cung cấp. Chính sách bảo mật có thể được sửa đổi hoặc cập nhật bất cứ lúc nào vì vậy bạn nên thường xuyên truy cập và kiểm tra để nắm rõ nhất các chính sách gần đây của Dung3D Blog.

Thông tin cá nhân.

Dung3D Blog thu thập thông tin cá nhân của bạn khi: (1) bạn đăng ký làm thành viên, (2) chia sẻ e-mail khi đăng ký nhận bản tin trên Dung3D Blog, (3) chia sẻ thông tin cá nhân khi gửi ý kiến về bài viết, (4) chia sẻ thông tin liên lạc (tài khoản facebook, twitter,…). Bạn cũng có thể được yêu cầu chia sẻ các thông tin khác vào những sự kiện khác nhau.

Ngoài các thông tin cơ bản, công cụ theo dõi của Dung3D Blog còn có thể thu thập thêm những thông tin khác bao gồm: thông tin hệ điều hành, trình duyệt internet bạn đang sử dụng và vị trí cá nhân của bạn tại thời điểm truy cập.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Dung3D Blog sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo một cách thức được cụ thể hóa khi thu thập. Một vài cách thức mà tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp thông qua hình thức đăng ký nhận tin mới cho phép tôi gửi những bài viết / cập nhật mới nhất tại Dung3D Blog. Đăng ký này là do người dùng quyết định (dung3d blog không thể tự đăng ký nhận tin cho bạn được vì bạn cần xác minh địa chỉ email của mình)
 • Địa chỉ email mà bạn cung cấp khi thực hiện bình luận trên Dung3D Blog. Khi có người trả lời bình luận, hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo tới bạn khi có người trả lời bình luận của bạn.
 • Các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến nhằm cung cấp các nội dung độc giả đang cần, đang chú ý,… Bạn không cần phải bắt buộc hoàn thành bất cứ cuộc khảo sát hay thăm dò ý kiến nào.

Những ai được quyền xem thông tin cá nhân của tôi?

Dung3D thực hiện một số hợp đồng với một số đối tác để giám sát trang web và RSS feed nhằm mục đích báo cáo và thống kê lưu lượng, tỉ lệ truy cập và các hoạt động khác trên website của tôi. Nhưng không có bất cứ thông tin dạng cá nhân nào được thu thập hoặc chuyển giao cho các đối tác khác. Để xem chi tiết về cách thu thập thông tin và sử dụng, bạn vui lòng xin truy cập vào:

Các bên thứ ba và các website liên kết đến dung3d blog cũng có thể thu thập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Hành động sử dụng thông tin của các công ty, tổ chức hoặc cá nhân không do Dung3D Blog sử dụng hay quản lý không được bảo vệ bởi Chính sách bảo mật.

Thông tin cookies.

Dung3D Blog sử dụng cookie mặc dù bạn vẫn có thể truy cập được bình thường website của tôi kể cả khi bạn không chọn kích hoạt cookies trong hình duyệt của mình.

Dung3D Blog đang sử dụng một số đối tác bên thứ 3 nhằm giám sát lưu lượng truy cập website, các thông kê, quảng cáo và liên kết website và các hoạt động khác của website. Khi được phép của Dung3D Blog, các đối tác bên thứ 3 có thể sử dụng cookies, các file nhật ký web của Dung3D Blog.

Dung3D Blog cũng sử dụng con rệp dạng trực tuyến (web beacon) dưới dạng bản tin điện tử email HTML nhằm thống kê các bản tin điện tử được truy cập.

Bản trình duyệt web hiện hành gia tăng việc quản lý của người dùng được đo lường thông qua việc thiết lập và đặt thời gian sử dụng cookie của trang chủ và các đối tác thứ 3. Bạn hãy tìm mục “cookies” tại phần hỗ trợ của trình duyệt web của bạn để biết thêm chi tiết.

Trang web liên kết.

Dung3D Blog có thể cung cấp các địa chỉ liên kết đến website của bên thứ 3 không thuộc quyền quản lý của Dung3D Blog và cũng không bị chi phối bởi các chính sách này. Dung3D Blog khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật đăng tại các trang web đó.

Bảo mật thông tin trẻ em.

Dung3D Blog không cố ý thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu được biết là Dung3D Blog đã thu thập các thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, tôi sẽ xóa ngay thông tin đó khỏi hệ thống. Dung3D Blog khuyến khích Cha / Mẹ và Người bảo hộ hợp pháp của các em truy cập mạng cùng con em mình. Sau đây là một số lời khuyên của Dung3D Blog để việc truy cập mạng của các em được an toàn hơn:

 • Hãy nói với các em rằng không bao giờ được đưa thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, số điện thoại, trường,…) nếu không có sự giám sát của Cha / Mẹ hoặc Người bảo hộ hợp pháp.
 • Hãy luôn luôn chắc chắn rằng các trang web mà các em hay truy cập và xem là thích hợp với lứa tuổi.
 • Hãy tìm kiếm các chính sách cá nhân (Privacy Policy) của các website mà các em truy cập. Hãy tìm hiểu xem thông tin về các em được xử lý như thế nào.

Thay đổi về Chính sách bảo mật.

Xin lưu ý rằng Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Dung3D Blog sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách bảo mật mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Dung3D Blog sẽ đăng bất cứ thay đổi chính sách bảo mật nào trên trang này và nếu những thay đổi đó quan trọng thì Dung3D Blog sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm đối với các dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách bảo mật).

Privacy Policy

Dung3D blog is a personal website developed by myself. Whenever readers access to this site, the IP address along with the domain name will be saved respectively. A cookie will store account data that the server of the website sends to your browser when you visit a web page, this will help us understand the needs and tastes of customers to find information on the web of us.

At Dung3D Blog, we appreciate the support of readers and level of your privacy. We always respect the personal information you provide and recognize the importance of protecting it. This Privacy Policy may be modified or updated at any time, so you should check regularly to ensure you are aware of the most recent policy and the terms of the Privacy Policy Dung3D Blog.

Personal information

Dung3D Blog collect personal information when: (1) you sign up for membership, (2) share e-mail to register for our newsletter on Dung3D Blog, (3) sharing personal information while post comments on articles, (4) sharing communication (Facebook or Twitter account). You may also be asked to share information on various events.

In addition to basic contact information, tracking tools we can gather other information. Including the operating system, the internet browser you are using and your location.

The use of your personal information

We will use your personal information in a manner to be specified when it collects. We will not therefore change the way of using your personal information when not allowed. Some of the ways we use your personal information include:

 • The email address that you provide through the subscribe form allows us to send the latest posts on the blog updated. Registration is because users decide (we can not subscribe to you because you have to verify your email).
 • The email address that you provide when making comments on Dung3d Blog. When someone replies
 • To a comment, we’ll send you an email notifying you.
 • Conduct surveys and polls that can deliver the quality articles to readers. You are not required complete any surveys yet.

Those who are entitled to see my personal information?

We made a contract with a number of partners to monitor the site and RSS feed for the purposes of reporting and traffic statistics, the rate of access and other activities on our website. There is no personally identifiable information is collected or delivered to the network partners. To view details on how to collect and use information, please visit:

Third parties and links to sites we may collect or use information about you. The action uses the information of the company, organization or individual not by Dung3D Blog use or management is not protected the by privacy policy.

Information report (cookies)

Dung3D Blog uses cookies, although you can still have access to most of the pages even if you choose to disable cookies in your browser.

Dung3D Blog used a variety of 3rd partners to monitor web traffic, statistics, advertising and web links connecting other activities of the site. As permitted by Dung3d Blog, 3rd partners may use cookies and web log files of Dung3D Blog, manual web and other monitoring technologies to create data consistency Statistics anonymous access to the site.

Dung3D Blog also use web beacons (web beacons) in the form of electronic newsletters HTML email to statistics the number of e-newsletters (or particular articles, connections …) are accessed.

Current versions of web browsers increased user management is measured through the placement and duration of use of cookies and partner homepage 3rd Look for the “cookies” in the browser support Your web for more information about cookie management features for you.

Web links

Dung3D Blog may provide links to 3rd party websites are not under our management and are not governed by this policy. We encourage you to review the privacy policies posted on those sites.

Children’s Information Security

Dung3D Blog does not knowingly collect personal information from children under 13 years old. If you are known to have collected the personal information of a child under 13, I will delete such information from the system. Dung3D Blog encourage parents and guardians of the children visit with their children online. Here are some tips to access their network more secure:

 • Teach children never to give personal information (name, address, phone number, school …) without the supervision of a parent or guardian.
 • Be aware of the sites they visit and see pages or are appropriate.
 • Seek the individual policies of the websites. Find out information about the children is treated like.

Changes to this Privacy Policy

Please note that this Privacy Policy may change from time to time. Dung3D Blog will not reduce your rights under this Privacy Policy without your explicit consent. Dung3D Blog will post any changes to this Privacy Policy on this page and, if the changes are significant, we will provide a more prominent notice (including, for certain services , email notification about changes to the Privacy Policy).

cập nhật 18/05/2018
updated 18/05/2018 (dd/mm/yyyy)