Cặp lá yêu thương tháng 10/2016

Theo đó vào tháng 10/2016 mình có kêu gọi ủng hộ cho chương trình cặp lá yêu thương, chương trình đã kết thúc và toàn bộ số tiền thu được là 2.020.000 VND đã được gửi vào số tài khoản của chương trình Cặp Lá Yêu Thương.