Trái tim cho em T1/2017

Vào ngày 5/1/2017, toàn bộ số tiền thu được từ Group Buy Jelly Key Quái Vật 3 Đầu ( https://dung3d.blog/jelly-key/jelly-key-group-buy-quai-vat-3-dau.html ) đã được gửi vào quỹ từ thiện Trái Tim Cho Em với tổng số tiền là: 1.450.000 VND